MDYD-759|京香julia作品MDYD-759|辰波要徳×JULIA ちょい

MDYD-759|京香julia作品MDYD-759|辰波要徳×JULIA ちょい

如久病肺损咯血,只一服愈。每服一钱,水半盏,煎七分,卧时服。

 杜紫微服之,御八十外家,一百四十岁,日行三百里。二物性冷,与霍乱下利人相反。

 足厥阴主风,手厥阴主火。藏器曰∶菰首小者,擘之内有黑灰如墨者,名乌郁,人亦食之。

宋怀州知州李治,与一武臣同官。成无己曰∶咸味涌泄。

藤生,蔓延木上,叶如葡萄而小。除一切恶∶端午日,切菖蒲渍酒饮之。

颂曰∶今惟江宁府及台州有之。 每温饮一小盏,服后浑身汗出为效。

Leave a Reply